Προστασία προσωπικών δεδομένων
 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την TEAMWORK (τον ανάδοχο έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν την εκδήλωση) κατά την εγγραφή των συμμετεχόντων, περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, την επαγγελματική ιδιότητα, τον τίτλο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η TEAMWORK θα αποκαλύψει τις πληροφορίες σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των οργανωτικών σκοπών της εκδήλωσης, στους ακόλουθους αποδέκτες: στην υπηρεσία εγγραφών και στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Λάβετε υπόψη ότι δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Ο ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένου(-ων) του (των) υπεργολάβου(-ων), δεν μεταβιβάζει ούτε καθιστά διαθέσιμα τα δεδομένα σε οποιοδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ασφαλή συλλογή και αποθήκευση των πληροφοριών σας (μέσω της χρήσης σωστά εγκατεστημένου πιστοποιητικού SSL / TLS). Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, θεσπίσαμε κατάλληλες τεχνικές, φυσικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε ηλεκτρονικά. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο σε διακομιστές που βρίσκονται εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ για μέγιστη περίοδο 12 μηνών.

Μετά από αυτή την περίοδο διατήρησης, όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς εγγραφής θα διαγραφούν τόσο από τους διακομιστές συλλογής όσο και από τους εφεδρικούς διακομιστές.

Το σύνολο των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των δεδομένων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1725.

Όταν εργάζεται με υπεργολάβους, ο ανάδοχος θα συμπεριλαμβάνει στις σχετικές συμβάσεις τις κατάλληλες συμβατικές διατάξεις για να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τους υπεργολάβους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 ή ισοδύναμη εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, και ότι η χρήση περιορίζεται αυστηρά στον σκοπό της σύμβασης.

Ο ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένου(-ων) του (των) υπεργολάβου(-ων), θα αναλάβει τη δέσμευση να συμμορφώνεται με τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας που ανακοινώνει εγγράφως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου.

Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο σε μέρη τα οποία υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ότι η δήλωση εμπιστευτικότητας υπογράφεται από όλα τα μέλη της ομάδας του έργου.